Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

How to Make Tasty πŸ§‘πŸ½‍πŸ³πŸ§‘πŸΌ‍🍳 Crispy Vegetable Spring rolls Recipe • With Mushroom filling • Vegetarian Recipe

πŸ§‘πŸ½‍πŸ³πŸ§‘πŸΌ‍🍳 Crispy Vegetable Spring rolls Recipe • With Mushroom filling • Vegetarian Recipe.

πŸ§‘πŸ½‍πŸ³πŸ§‘πŸΌ‍🍳 Crispy Vegetable Spring rolls Recipe • With Mushroom filling • Vegetarian Recipe You can cook πŸ§‘πŸ½‍πŸ³πŸ§‘πŸΌ‍🍳 Crispy Vegetable Spring rolls Recipe • With Mushroom filling • Vegetarian Recipe using 20 ingredients and 5 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of πŸ§‘πŸ½‍πŸ³πŸ§‘πŸΌ‍🍳 Crispy Vegetable Spring rolls Recipe • With Mushroom filling • Vegetarian Recipe

 1. Prepare sheets of Spring roll.
 2. Prepare of Oyster mushroom.
 3. You need of Eryngii mushroom.
 4. It's of Shiitake mushroom.
 5. You need 2 pcs. of Coriander root.
 6. It's 3 cloves of garlic.
 7. It's 1/2 tbsp. of Black pepper corn.
 8. You need 1/2 tbsp. of Salt.
 9. You need 1 tsp. of Sugar.
 10. It's 1 tbsp. of Soy sauce.
 11. You need of Spring onion.
 12. It's leaves of Coriander.
 13. It's of 🟑 sauce.
 14. You need 125 ml. of Vinegar.
 15. It's 2 tbsp. of Water.
 16. It's 110 g. of Sugar.
 17. Prepare 1/2 tsp. of Salt.
 18. It's of Cucumber.
 19. Prepare of Shallot.
 20. It's of Red chili.

πŸ§‘πŸ½‍πŸ³πŸ§‘πŸΌ‍🍳 Crispy Vegetable Spring rolls Recipe • With Mushroom filling • Vegetarian Recipe step by step

 1. Clean and cut 3 kinds of mushroom into roughly mince.
 2. Mince coriander root + Garlic + black pepper corn + salt together.
 3. Fry garlic + coriander root + black pepper with low heat until get aroma • add 3 kinds of mushroom fry until cooked add coriander leave & spring onion • let's mushroom filling cool • wrap with spring roll sheets.
 4. Fry mushroom spring roll with medium heat and keep moving for evenly color • cut cucumber • red chili • shallot for dipping sauce.
 5. Make sauce boil and reduce vinegar + water + salt + sugar and let sauce cool then add cucumber + shallot + chili.